Emidio, Fabio, Rafaela Pereira, Rosário Blanco, Pedro Santos, Teresa Abegão, and Claudia Fitas. 2023. “An 84-Year-Old Patient With Caroli Syndrome: What Is the Prognosis of This Condition?”. European Journal of Case Reports in Internal Medicine 10 (3). https://doi.org/10.12890/2023_003794.